0216 360 2 360

bilgi@yenilikciogrenme.k12.tr

Mottomuz

Merkez olarak kurulduğumuz günden bu yana bir mottomuz vardı, bu mottoyu okulumuz için de kullanmaya devam ediyoruz;
¨Yapabileceğimizi söyleriz, söylediğimizi yaparız.”

YÖM Hikâyesi

Eğitim alanında dünyanın pek çok noktasında 30 yılı aşkın süredir sürdürdüğümüz çalışmaların edindirdiği tecrübe ile harika okullarda, harika öğrenme yoldașlarıyla birlikte öğrenme imkanı bulduk. Bir okulun tüm paydașlarıyla birlikte gelișmesi ve öğrenmesi gerektiğine olan inancımızla 2013 yılında YÖM I Yenilikçi Öğrenme Merkezi’ni kurduk.

Temel amacımız, okullar için araștırma temelli programlar geliștirmek ve sürdürülebilir bir gelișim modeli olușturmaktı. Bu amaçla merkezimiz yaklașık dört yıl boyunca özel ve resmi kurumlarda yirmi binden fazla öğretmen ve yönetici ile on binlerce anne babaya ulaștı. Öğrenme yolculuğumuz sırasında biriken tecrübelerimizin hayat bulacağı bir okul kurma fikri olgunlaştı. YÖM mutfağında hazırlanan BOYEP – Beceri Odaklı YÖM Eğitim Programı gibi programların uygulanacağı YÖM Okulları sofrası böylelikle kurulmuş oldu.

Önce YÖM Göztepe Anaokulu ve İlkokulu ile başlayan yolculuğumuz, YÖM Ataşehir İlkokulu ve Ortaokulu; İzmir Güzelbahçe’de YÖM Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu, Cadde Anaokulu, Hasanpaşa’da YÖM Hibrit Anadolu Lisesi ve son olarak da Ankara Çankaya’da YÖM Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu ile devam etti.

Yenilikçi, donanımlı, sürekli öğrenen kadromuzla öğrenme yolculuğumuz sürüyor…

Manifestomuz

Eğitimi, içinde bulunduğu kısır döngüden kurtarmak için bir araya gelen bir EKİBİZ. Özerklik ve bağımsızlığı teşvik ediyor, ekibimizin ÖZ YÖNETİMİ yüksek insanlardan oluşmasına özen gösteriyoruz. Bütünün parçalarının toplamından daha fazla olduğunu biliyor, İŞ BİRLİĞİ yapıyoruz. Kendimizi tutkulu bir ÖĞRENEN olarak tanımlıyor, tüm öğrenenler için yeni bir ÖĞRENME ortamı yaratmayı hedefliyoruz. ETİK anlayışımızın temelini, öğrenenlerden beklediğimiz davranışları modellemek oluşturuyor. YARATICILIĞIN gerçek değerinin, FİKİRLERİ harekete geçirecek cesareti gösterince ortaya çıktığının farkındayız. Fikirlerimizi uygulamak için, LİDERLİĞİN mayasının GİRİŞİMCİLİK olmasından yola çıkıyoruz. TASARIM odaklı düşünmenin yaratıcı İNOVASYONLARIN kaynağı olduğuna inanıyor, DÖNÜŞÜMLÜ DÜŞÜNEREK yaşadığımız deneyimleri öğrenme fırsatına çeviriyoruz.

YÖM Mutfak

YÖM | Yenilikçi Öğrenme Merkezi, 20 yıllık bir deneyim ve birikimin sonucu; 2013’te eğitimcilere, okullara, şirketlere ve velilere büyük bir hızla değişimin yaşandığı bu yüzyıla uyum sağlayabilecek yenilikçi yaşam becerileri oluşturacak öğrenme ortamları oluşturmak amacıyla Kayhan Karlı tarafından kurulmuş profesyonel bir öğrenme ve araştırma merkezidir.

Merkezimizin kurucusu Gökberk Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş esas olarak üç alanda faaliyet göstermek üzere kurulmuştur.

  • Kişi ve kurumlar için eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmak
  • Yenilikçi eğitim kurumları tasarlamak ve kurmak
  • Eğitim teknolojileri alanında yenilikçi uygulamalar geliştirmek


Merkezi İstanbul olan Gökberk Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Yenilikçi Öğrenme Merkezi aracılığı ile bugün ülkenin 81 ilinde hizmet sunmaktadır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Ziyaretçi Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

YÖM | Yenilikçi Öğrenme Okulları (“YÖM”) olarak, kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’a (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine ve saklanmasına büyük önem vermekte, kişisel verilerinizin güvenliğini büyük bir hassasiyetle sağlamaktayız. YÖM olarak, Kanun kapsamında işlemiş olduğumuz kişisel veriler bakımından sizlere, bir başka ifadeyle kişisel verileri işlenen ilgili kişilere karşı “veri sorumlusu” sıfatını taşımaktayız. Bu doğrultuda işbu aydınlatma metni ile siz ziyaretçilerimizi kişisel verileri toplama, işleme, amaçlarımız, yöntemlerimiz ve sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, YÖM veya YÖM adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile toplanmakta olup; toplanan kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları
Kişisel verileriniz, YÖM veya YÖM adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; okulumuz içerisine hangi ziyaretçilerin geldiği ve nihayet okulumuzun güvenliğinin sağlanması amacıyla işlenmektedir. YÖM olarak, veri sorumlusu sıfatı ile; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde elde ettiğimiz kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir. Belirtmek gerekir ki; YÖM, kişisel verilerinizi hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar çerçevesinde, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmek suretiyle işlemektedir. Kişisel verileriniz Kanun’da açıkça belirtilmediği sürece, verinin saklanması için geçerli sebebin ve amacın varlığının devamı süresince işlenecek, işleme amaç ve sebebinin ortadan kalkması veya sona ermesi halinde, silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması
YÖM tarafından işlenen bu kişisel verileriniz; Kanun’un 5. ve 6. maddelerindeki hukuka uygunluk sebepleri dahilinde ve ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla tutulmakta olup kanunen yetkili kişi ve kamu kurumların talebi olmadıkça üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

4. İşlenen Kişisel Verileriniz
YÖM, yukarıda ifade edildiği gibi size ait birtakım kişisel verileri/özel nitelikli kişisel verileri kaydetmekte ve işlemektedir. YÖM olarak, ziyaretçilerimize ilişkin aşağıdaki kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verileri işlemekteyiz:

• Kimlik : İsim, soy isim, T.C. Kimlik numarası, doğum yeri, doğum tarihi, pasaport numarası, vatandaşlık numarası, yabancı kimlik numarası, kayıtlı olunan meslek odası numarası, cinsiyet, nüfus cüzdanı seri numarası nüfus cüzdanı sıra numarası, nüfus cüzdanı aile seri numarası, nüfus cüzdanı cilt numarası, nüfusa kayıtlı olunan yer, anne adı, baba adı, medeni hal, uyruk, imza
• Görsel ve işitsel kayıtlar : fotoğraf, kamera kaydı
• Sağlık : Kan grubu
• Özel nitelikli kişisel veriler : Din

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri olarak sizler,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz takdirde her zaman YÖM yönetimi ile iletişime geçebilirsiniz. YÖM’e ilişkin iletişim bilgileri işbu aydınlatma metninin sonunda dikkatlerinize sunulmaktadır. Bu bağlamda YÖM, kişisel veri sahibinin Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarını kullanması halinde, ilgili talepleri yerine getirecektir. Görüş, öneri ve talepleriniz ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Unvan: Gökberk Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
Mersis No: 0399040127400010
Telefon Numarası: (216) 360 2 360
Posta Adresi: Göztepe, Dr. Rıfatpaşa Sk. No:19, 34730 Kadıköy/İstanbul