0216 360 2 360

bilgi@yenilikciogrenme.k12.tr

Caddebostan Yerleşkesi

Okulumuz İstanbul Bağdat caddesinde okul olarak inşa edilmiş, geniş sınıfları olan, bahçesinde ahşap evi ve ekim dikim alanı bulunan huzur dolu bir mekândır. Cadde YÖM Anaokulu çocuklarımızın koşarak geldiği ve gün bitiminde biraz daha kalmak istediği keyif aldığı bir okuldur. Sabah çemberlerimizde, sınıf içi etkinliklerimizde, bahçe oyunlarımızda, Spor, Görsel Sanatlar, Müzik derslerimizde ve okulumuzun her alanında neşe ve eğlence görürsünüz. Çocukların tüm süreçlerde söz hakkının olması, okulda en çok konuşanların çocuklar olması, birlikte öğrenme yolculuğumuzda eşlikçimiz olmalarının mutluğunu binaya girdiğiniz anda hissetmeye başlarsınız.

Çocukların her birinin biricikliğini bildiğimiz, kabul ettiğimiz programımızın içerisinde kendi hızlarında gelişmelerine olanak tanıyoruz. Onların tüm yönlerde gelişmeleri için her an gözlemde ve iş birliğinde olmak bizim için olmazsa olmazımızdır. Rehberlik birimi ve öğretmenlerin işbirliği içerisinde yürüttüğü süreçlerde aileler de her zaman en büyük ortağımızdır.

Caddebostan Kadro

Caddebostan Team

Ayten Pınar Karahan Haşhaş

İngilizce Öğretmeni

Caddebostan Team

Barış Sarısoy

Akademik Direktör

Caddebostan Team

Bedil Demir

Okul Psikolojik Danışmanı

Caddebostan Team

Burcu Yilmaz

Öğrenci İşleri

Caddebostan Team

Büşra Devirek

Okul Öncesi Öğretmeni

Caddebostan Team

Damla Şenol

Müzik Öğretmeni

Caddebostan Team

Derya Sevik

Okul Öncesi Öğretmeni

Caddebostan Team

Ebru Türk

Anaokulu Öğretmeni

Caddebostan Team

Emel Kara

Yabancı Diller Koordinatörü

Caddebostan Team

Ezgi Elaldi

İngilizce Öğretmeni

Caddebostan Team

Göknur Karlı

YÖM | Özel BirYer Okulları Genel Müdürü

Caddebostan Team

Gül Ceren Çokyüksel

Anaokulu Müdürü

Caddebostan Team

Hilal Sarısoy

Okul Öncesi Öğretmeni

Caddebostan Team

Melike Ecem Hamza

PDR Uzmanı

Caddebostan Team

Mevlüt Kayhan Karli

YÖM | Özel BirYer Okulları Kurucusu

Caddebostan Team

Mine Okyayli Soyçerçel

Okul Öncesi Öğretmeni

Caddebostan Team

Nur Şatıroğlu

Anaokulları Koordinatörü

Caddebostan Team

Pinar Saatci Aydin

Okul Öncesi Öğretmeni

Caddebostan Team

Sinem Mediha Tuncer

Görsel Sanatlar Öğretmeni

Caddebostan Team

Yasemin Keleş Uzuner

Okul öncesi öğretmeni

Caddebostan Team

Zühal Boğaz Subaşı

Bilişim Teknolojileri Koordinatörü

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Ziyaretçi Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

YÖM | Yenilikçi Öğrenme Okulları (“YÖM”) olarak, kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’a (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine ve saklanmasına büyük önem vermekte, kişisel verilerinizin güvenliğini büyük bir hassasiyetle sağlamaktayız. YÖM olarak, Kanun kapsamında işlemiş olduğumuz kişisel veriler bakımından sizlere, bir başka ifadeyle kişisel verileri işlenen ilgili kişilere karşı “veri sorumlusu” sıfatını taşımaktayız. Bu doğrultuda işbu aydınlatma metni ile siz ziyaretçilerimizi kişisel verileri toplama, işleme, amaçlarımız, yöntemlerimiz ve sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, YÖM veya YÖM adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile toplanmakta olup; toplanan kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları
Kişisel verileriniz, YÖM veya YÖM adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; okulumuz içerisine hangi ziyaretçilerin geldiği ve nihayet okulumuzun güvenliğinin sağlanması amacıyla işlenmektedir. YÖM olarak, veri sorumlusu sıfatı ile; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde elde ettiğimiz kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir. Belirtmek gerekir ki; YÖM, kişisel verilerinizi hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar çerçevesinde, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmek suretiyle işlemektedir. Kişisel verileriniz Kanun’da açıkça belirtilmediği sürece, verinin saklanması için geçerli sebebin ve amacın varlığının devamı süresince işlenecek, işleme amaç ve sebebinin ortadan kalkması veya sona ermesi halinde, silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması
YÖM tarafından işlenen bu kişisel verileriniz; Kanun’un 5. ve 6. maddelerindeki hukuka uygunluk sebepleri dahilinde ve ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla tutulmakta olup kanunen yetkili kişi ve kamu kurumların talebi olmadıkça üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

4. İşlenen Kişisel Verileriniz
YÖM, yukarıda ifade edildiği gibi size ait birtakım kişisel verileri/özel nitelikli kişisel verileri kaydetmekte ve işlemektedir. YÖM olarak, ziyaretçilerimize ilişkin aşağıdaki kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verileri işlemekteyiz:

• Kimlik : İsim, soy isim, T.C. Kimlik numarası, doğum yeri, doğum tarihi, pasaport numarası, vatandaşlık numarası, yabancı kimlik numarası, kayıtlı olunan meslek odası numarası, cinsiyet, nüfus cüzdanı seri numarası nüfus cüzdanı sıra numarası, nüfus cüzdanı aile seri numarası, nüfus cüzdanı cilt numarası, nüfusa kayıtlı olunan yer, anne adı, baba adı, medeni hal, uyruk, imza
• Görsel ve işitsel kayıtlar : fotoğraf, kamera kaydı
• Sağlık : Kan grubu
• Özel nitelikli kişisel veriler : Din

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri olarak sizler,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz takdirde her zaman YÖM yönetimi ile iletişime geçebilirsiniz. YÖM’e ilişkin iletişim bilgileri işbu aydınlatma metninin sonunda dikkatlerinize sunulmaktadır. Bu bağlamda YÖM, kişisel veri sahibinin Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarını kullanması halinde, ilgili talepleri yerine getirecektir. Görüş, öneri ve talepleriniz ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Unvan: Gökberk Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
Mersis No: 0399040127400010
Telefon Numarası: (216) 360 2 360
Posta Adresi: Göztepe, Dr. Rıfatpaşa Sk. No:19, 34730 Kadıköy/İstanbul