0216 360 2 360

bilgi@yenilikciogrenme.k12.tr

HAKKIMIZDA

Misyon

“Hayat, bir yolculuksa; hepimiz bu yolda birer öğrenme yoldaşıyız aslında… Çünkü öğrenmeden öğretemez, gelişmeden geliştiremeyiz” 

Biz bu inançla; sadece öğreten değil, öğrenen olmak da istiyoruz. Öğretmenlerin, çocukların, ebeveynlerin oluşturduğu bir öğrenme ekosistemi kurguluyoruz. Çünkü merak, büyüme ile son bulması gereken bir süreç değildir ve doğru bir eğitim modeli ile; çocukların sahip olduğu “Hayatı anlama çabası”, sürekli bir öğrenme yolculuğuna dönüşebilir… Bu yolculukta, her çocuğun eşsiz olduğunu ve öğrenme şeklinin de kendine özel olması gerektiğini biliyoruz. Bizce her çocuk, kendini ve hayatı anlama yolculuğunda geleceğini tasarlama hakkına sahiptir ve yaratıcılığı, üretkenliği destekleyen bir ortam sunulursa; bu hakkı en iyi biçimde kullanabilir. Bizim görevimiz; potansiyellerini açığa çıkarabilecek ortamı sunmak, öğrenmelerini sağlamak, üretmeleri için fırsat yaratmak ve yapamamanın, yapabilmek kadar değerli bir tecrübe olduğunu unutmamak… Bu yüzden yaratıcılığı, üretkenliği ve en önemlisi öz güveni destekleyen bir öğrenme ortamı kurguluyoruz.

Vizyon

YÖM öğrenme ekosisteminin paydaşı olan öğrencilerimizle, eğitimcilerimizle ve ebeveynlerimizle birlikte; 21. yüzyılın yaşam becerileri çerçevesinde yetkin, yenilikçi, sorgulayan, çözüm üreten, girişimci ve küresel sorunlara karşı duyarlı bireyler olarak öğrenme yolculuğumuzu sürdürmeyi arzuluyoruz.

YÖM Felsefemiz

“YÖM Okulları ile bireyin birey olmasına fırsat veren bir okul ekosistemi modeli yaratıyoruz.”

Kayhan KARLI

21. yüzyılın fark yaratan bireylerinin sosyal duygusal zekayı akademik zeka ile dengeli bir şekilde kullanabilen bireyler olacağını biliyoruz. Bizler de YÖM Okulları’nda çocuklarımızın yaşam becerilerini, özyeterlilik algılarını, duygu yönetimlerini ve karar verme otonomilerini geliştirebilecekleri bir öğrenme ortamı oluşturuyoruz.

YÖM Okulları’nda çocuklarımızın kendisine, çevresine, doğaya saygılı; ekolojik farkındalığı yüksek; sürdürülebilirliği önemseyen; tüketen değil üreten olma motivasyonuna sahip olmalarını önemsiyoruz.

  • Öğrenmeyi öğrenebilen bireyler olarak YÖM Okulları maceralarını tamamlayacak öğrencilerimizin;
    kendi ayakları üzerinde durabilen,
  • oluşan durumlar karşısında neyi, nasıl yapması gerektiğini bilen,
  • kendisini ve çevresini mutlu edebilen,


bireyler olarak hayatlarını sürdürmelerini sağlayacak bir kültürün temsilcileri olmalarını arzuluyoruz.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Ziyaretçi Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

YÖM | Yenilikçi Öğrenme Okulları (“YÖM”) olarak, kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’a (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine ve saklanmasına büyük önem vermekte, kişisel verilerinizin güvenliğini büyük bir hassasiyetle sağlamaktayız. YÖM olarak, Kanun kapsamında işlemiş olduğumuz kişisel veriler bakımından sizlere, bir başka ifadeyle kişisel verileri işlenen ilgili kişilere karşı “veri sorumlusu” sıfatını taşımaktayız. Bu doğrultuda işbu aydınlatma metni ile siz ziyaretçilerimizi kişisel verileri toplama, işleme, amaçlarımız, yöntemlerimiz ve sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, YÖM veya YÖM adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile toplanmakta olup; toplanan kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları
Kişisel verileriniz, YÖM veya YÖM adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; okulumuz içerisine hangi ziyaretçilerin geldiği ve nihayet okulumuzun güvenliğinin sağlanması amacıyla işlenmektedir. YÖM olarak, veri sorumlusu sıfatı ile; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde elde ettiğimiz kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir. Belirtmek gerekir ki; YÖM, kişisel verilerinizi hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar çerçevesinde, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmek suretiyle işlemektedir. Kişisel verileriniz Kanun’da açıkça belirtilmediği sürece, verinin saklanması için geçerli sebebin ve amacın varlığının devamı süresince işlenecek, işleme amaç ve sebebinin ortadan kalkması veya sona ermesi halinde, silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması
YÖM tarafından işlenen bu kişisel verileriniz; Kanun’un 5. ve 6. maddelerindeki hukuka uygunluk sebepleri dahilinde ve ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla tutulmakta olup kanunen yetkili kişi ve kamu kurumların talebi olmadıkça üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

4. İşlenen Kişisel Verileriniz
YÖM, yukarıda ifade edildiği gibi size ait birtakım kişisel verileri/özel nitelikli kişisel verileri kaydetmekte ve işlemektedir. YÖM olarak, ziyaretçilerimize ilişkin aşağıdaki kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verileri işlemekteyiz:

• Kimlik : İsim, soy isim, T.C. Kimlik numarası, doğum yeri, doğum tarihi, pasaport numarası, vatandaşlık numarası, yabancı kimlik numarası, kayıtlı olunan meslek odası numarası, cinsiyet, nüfus cüzdanı seri numarası nüfus cüzdanı sıra numarası, nüfus cüzdanı aile seri numarası, nüfus cüzdanı cilt numarası, nüfusa kayıtlı olunan yer, anne adı, baba adı, medeni hal, uyruk, imza
• Görsel ve işitsel kayıtlar : fotoğraf, kamera kaydı
• Sağlık : Kan grubu
• Özel nitelikli kişisel veriler : Din

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri olarak sizler,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz takdirde her zaman YÖM yönetimi ile iletişime geçebilirsiniz. YÖM’e ilişkin iletişim bilgileri işbu aydınlatma metninin sonunda dikkatlerinize sunulmaktadır. Bu bağlamda YÖM, kişisel veri sahibinin Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarını kullanması halinde, ilgili talepleri yerine getirecektir. Görüş, öneri ve talepleriniz ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Unvan: Gökberk Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
Mersis No: 0399040127400010
Telefon Numarası: (216) 360 2 360
Posta Adresi: Göztepe, Dr. Rıfatpaşa Sk. No:19, 34730 Kadıköy/İstanbul